AVG Reglement

Privacyverklaring van Dawda Stichting Gambia …..

Dawda Stichting Gambia legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw periodieke schenkingen, verwerking van een eenmalige gift of het regelmatig versturen van onze nieuwsbrief of andere informatie. De stichting verricht alle administratieve handelingen, zoals adressering, mailen en post verzenden in eigen beheer. Mocht het noodzakelijk zijn dit uit handen te geven, dan verstrekken wij de gegevens uitsluitend aan de partij die een dienst voor onze stichting uitvoert, bijv. een drukkerij, met het verzoek om de door ons verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen zoals nieuwsbrieven en eventuele andere informatie de stichting betreffende. Tijdens bijv. fundraisingactiviteiten, bezoeken met begunstigers aan ons dorp in Gambia en andere gerelateerde activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt t.b.v. onze website. Indien u niet op deze foto’s vastgelegd wenst te worden verzoeken wij u om dit tijdens deze activiteiten even mede te delen aan de fotograaf. We gaan er in principe van uit dat u toestemming geeft voor exclusieve publicatie op onze website. U kunt zich te allen tijde afmelden als ontvanger van deze informatie. Stuur daarvoor een mail aan info@dawdasg.nl of per post: secretariaat Dawda Stichting Gambia, Prins Willem Alexanderstraat 15, 6576 BK Ooij. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunnen via bovenstaand mail- of postadres worden doorgeven.

Dawda Foundation Gambia privacy statement ……

Dawda Foundation Gambia records data such as name, address, email address and other data necessary for the execution of your periodic donations, processing of a one-time gift or regularly sending our newsletter or other information. The Foundation carries out all administrative acts such as addressing, mail and send mail in own management. Should it be necessary to give this out then we provide the information to the party that performs a service for our Foundation, for example a print shop, with the request to process the information provided by us confidential. Your email address will only be used to send information such as newsletters and any other information the Foundation concerning. During for example fundraising activities, visits with patrons to our village in the Gambia and other related activities photos can be made fort he purpose of our website. If you do not wish to be recorded on these pictures, we request you to notify this during these activities to the photographer. We assume in principle that you give permission for exclusive publication on our website. You can sign out at any time as the recipient of this information. Send an email to info@dawdasg.nl or by post: Secretariat Dawda Foundation Gambia, Prins Willem Alexanderstraat 15, 6576 BK Ooij. Also address changes and other changes can be sent by the above mail- or postal address.